نمیدونم چرااین جوری شده هرکتابیوکه باموضوع بسیج وبه نیته دریافت کردن اطلاعات  ازاینورواونورگیرمیارم درونشون درموردهمه چیزنوشته شده به جزبسیج وفکرکنم فقط اسم بسیج روی جلدش وشناسنامه ی کتاب اومده باشه.ولی بالاخره مدرسه به دادم رسیدو واسه ی مسابقه ی بسیج بهمون یک کتاب داد که تواون تونستم درموردبسیج اطلاعات بدست بیارم.