شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ قطعه گم شده اي از پر پرواز كم است/ يازده بار شمرديم و يكي باز كم است/ اين همه آب كه جاريست نه اقيانوس است/ عرق شرم زمين است كه سرباز كم است....
*ري را
94/5/15
← اف1 ✿
.
..
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top