الهام گرفته شده از سوره مبارکه یوسف علیه السلام


برادران یوسف خواستنداورابکشند..
(اما اونمرد)!!

سپس خواستندآثارش را محوکنند...
(اما مقامش بلندوعالی شد)!!

سپس بعنوان یک برده بفروش رسید...
(امااو پادشاه شد)!!

سپس خواستندتامهرومحبتش راازدل پدرش پاک کنند...
(امامحبت پدربیشترشد)!!

پس ازنقشه های بشرنگران نباش که اراده وقدرت الله سبحانه و تعالی مافوق همه هست

وقتی یوسف درزندان بود، به گواهی آن دونفرکه هم سلول اوبودندازبهترین هابود
"انانراک من المحسنین"..
ماترا از نیکوکاران می پنداریم ومیبینیم

اما..
بااین وجود آن دونفر قبل ازیوسف اززندان آزاد شدند!!

و اما..
او با آن همه فضایل وخصوصیاتش
سالها بعدازآنهادرزندان باقی ماند
.!
حالا..

زندانی اولی ..
(آزادشدتایک خادم ونوکر دربارشود)
ودومی..
(آزادشد تااعدام شود)..!

(ویوسف سالها انتظارکشیدوصبرکرد)..!!
اما.. بعدازاین همه طول انتظار..آزادشدتاپادشاه مصرشود..
تاپدرومادرش راملاقات کند..
تاخوشحالی او به نهایت برسد..!

به تمام آرزوهای به عقب افتاده های مان:
"بیشترآراسته شو که فال یوسف ازآن توست"
آی کسانیکه برآورده شدن آرزوهایشان درمقابل اطرافیانشان سالهابه تاخیرافتاده است..
اشکالی ندارد..ناامیدنشوید..

همیشه اعلان نفربرتر ونفر اول رابه آخر محفل می اندازند!!

اگر کسانی که باتودراین مسابقه (زندگی)هستند ازتو جلو زده اند...
پس بدان که تو بزرگتروبیشترازآنچه تصورش راهم بکنی خواهی یافت!!
یقین بدان که الله تورا ازیادنبرده ونخواهدبرد..
واو پاداش انسانهای نیکوکار راضایع نخواهدکرد..پس از نیکوکاران باش..!
وقتی حضرت یعقوب علیه السلام گفت:
( وَأَخَافُ أَن یَأکُلَهُ الذئب)
"ومی ترسم که گرگ اورا بدرد"
یوسف گم شد وخودش نابیناشد..!
چون احتمال بدی را پیش کرد..

اماوقتی گفت:
( وَأُفَوِّضُ أَمْرِى? إِلَى الله )
وکارم را به الله می سپارم.
یوسف وبنیامین بازگشتند وبینایی اوهم بازگشت!
اللهم انی فوضت الیک امری

*) یکی ازبزرگان میگوید:
من دروقت نیازم از الله چیزی رامیخواهم...
اگر به مرادم رسیدم (یکبار) خوشحال میشوم..
اما اگر حاجتم برآورده نشد،
(ده هابار ) خوشحال میشوم..!!
چون اولی انتخاب وخواست خودم هست..
ودومی .."انتخاب وخواست الله سبحانه وتعالی"علام الغیوب (دانابه همه غیبها وآنچه درپیش داریم) هست ..!
-چه زییاست اعتمادکامل به پروردگارمان...
{{ والله یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }}
.."الله میداند وشما نمی دانید."

پس بایقین به  وعده های الله به پیشواز تقدیروسرنوشت بروید