زمان دور...دزفول به دور خورشید میچرخید!زمین هم به دور دزفول....یهو دزفول به زمین برخوردند...!چون دزفول از زمین بزرگ تر بود تیکه از دزفول جدا شد و اسمش شد ماه....

به همین خاطر وقتی به یکی میگن چقد ماهی یعنی چقد دزفولی هستی......................

بذار خلاصه کنم برات!جهان ب ایران مینازد و ایران هم به دزفووووووووووول......کپی برای کل کره ی زمین ازاد است..

یه چیزی بگم؟ادمای باحال و لارجی هستیم.........