درحدیثی آمده است  که امیرالمؤمنین(ع)به اباذرمی گویند:

مؤمن آزموده همان کسی است که هیچ چیزی ازمابه او نمی رسد مگر این که سینه اش رابرای پذیرفتن آن گشاده میسازد ودچار شک وتردید(ورویگردانی)نمی شود.

ای اباذر!بدان که من بنده ی خدای عزوجل وخلیفه ی اوبربندگانش می باشم.مارابه مشابه خدایان قرارندهیدودیگر هر آن چه می خواهید

درفضیلت ما بگویید(که هرچه بکوشید وبه گمان خویش بلند پروازی کنید)به کنه وحقیقت ومنتهای آن چه درماوجود دارد نمی رسید.

وعطانموده است خدای عزوجل به مابزرگتر وعظیمتر از آن چه خودوصف می نمایید وآن چه من توصیف می کنم یابه دل هریک ازشما خطور

می کند.پس آن گاه که مارا این گونه شناختید مؤمن می باشید.

ازکتاب: حدیث معرفت(شناخت امیرالمؤمنین (ع)به نورانیت.)