چفیه یعنی دل، صداقت،نور،دین

                        معرفت،ایمان،صفا،عشق و یقین

چفیه ها را می پرستان برده اند

                        از سر جام خدا می خورده اند

چفیه را سنگر نشینان دیده اند

                       چفیه را گل ها به خود پیچیده اند
 
 
 

چفیه یعنی سفره نان شهید

                      چفیه یعنی نوگلان رو سپید

گردن ما لایق این چفیه نیست

                      جز شهیدان لایق این هدیه نیست
 
جای پای عارفان نتوان نشست
                    
                       این چنین راحت نباید چفیه بست
 
چفیه را باید گلستانی کنیم

                     چفیه را در سینه مهمانی کنیم

چفیه ها این تار و پودان نیستند

                       این فقیران چفیه داران نیستند

چیه باید سرمه دل ها شود

                       سفره رنگین منزل ها شود

 چفیه داران با خمینی ساختند

                       غیر حق را زیر پا انداختند

چفیه داران دیگر اینجا نیستند

                       ای خدا این چفیه داران کیستند

چفیه معنای شهادت می دهد

                       از نگاهش شبنم گل می چکد

چفیه یعنی می پرستی با خدا

                       چفیه یعنی فرش پای لاله ها

هر که دارد چفیه ای او پاک نیست

                       هر دلی سرگشته افلاک نیست

چفیه داران با تفکر سوختند

                       زیر ترکش چفیه ها را دوختند