آخه چراتواین دوره وزمونه هرکیو مذهبی می بینن میگن بسیجه یااینکه هرکی تودانشگاه چیزی شدمیگن واسه اینه که بچه مذهبیوکارت بسیجی فعال روداره؟

یعنی واقعا اینطوریه؟شایدهم واسه همین حرفاست که دیگه مردم تودلشون بسیجینودرظاهر...ویابلعکسن!!!